ELEKTRO REVÍZIE - IGOR LOVIŠEK

Revízie elektrických zariadení v Martine, revízie fotovoltaiky a vysokého napätia VN VVN.

Revízie elektrických zariadení v Martine, revízie fotovoltaiky a vysokého napätia VN VVN.

O nás

Poskytujem:

 • východiskové
 • periodické
 • mimoriadne
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení.

Východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávam Martine a okolí. V prípade želania zákazníka nie je problém poskytnúť služby aj mimo Martina.

 

Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) nie je obmedzovaný typom a druhom objektu poprípade účelom využívania.

Služby poskytujem vo všetkých objektoch ako sú napríklad:

 • kancelárske a bytové jednotky
 • rodinné domy, bungalovy, chaty
 • školy, divadlá, ministerstvá, internáty
 • reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne
 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, lekárne, polikliniky, nemocnice)
 • priemyselné, výskumné a poľnohospodarské objekty
 • kúpele a priestory s mokrým prostredím
 • staveniská, záhrady, prípojky

Všetky činnosti a predmety podnikania sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonminormami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s. .

Prečo je potrebné vykonávať OPaOS resp. revízie?

V zmysle §9 „Kontrolná činnosť“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Portfólio služieb

SLUŽBY

1. komplexné revízie elektrických zariadení ako sú:

 • revízie elektrických inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • revízie elektrického ručného náradia a častí strojov

2. výkonávanie pravidelných kontrol, údržby a čistenia elektrickej inštalácie
3. odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach, ale aj odstraňovanie vačšiny stredne závážnych závad a nedostatkov počas revízie
4. odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
5. vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
6. vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
7. dodržiavanie dohodnutých termínov a kvality práce

Vypracovanie projektovej dokumentácie

NN prípojky elektrickej energie

Elektroinštalácie domov a bytov

Bleskozvodovej sústavy – ochrana pred bleskom

Skreslenie skutkového stavu

Protokol určenia vonkajších vplyvov

Kapacitná skúška akumulátorov

Lokalizácia a trasovanie NN vedení.

revízie zdvíhacích zariadení

B špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena:

 • Bd1 zdvíhacia rampa,
 • Bd2 zdvíhacia plošina,
 • Bd3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
 • Bd4 zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
 • Bf zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Revízie na zdvíhacie zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

schodiskový výťah

zvislá zdvíhacia plošina

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo cenovej ponuky ma môžete kedykoľvek kontaktovať telefonicky,
e-mailom alebo cez kontaktný formulár. Odpoviem Vám v čo najkratšom čase.
Prevádzka

Elektro – revízie MT, s.r.o.

Gándhího 5087/10
036 01 Martin
IČO: 53768477
Mobil:+421 915 184 104
E-mail: lovisek.igor@gmail.com

Facebook